THÔNG BÁO TIẾP TỤC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 08/3/2020 ĐỂ NGĂN NGỪA DỊCH BỆNH COVID-19