PHÒNG GD VÀ ĐT HOÀI NHƠN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOÀI THANH TÂY                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số : 03/TB-TrMN                                 Hoài Thanh Tây, ngày 9 tháng 06 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh năm học 2021-2022

 

         Căn cứ Quyết định Số7754/QĐ-UBND ngày 26  tháng 5  năm 2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh mầm non năm học 2021-2022 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.

         Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo thực hiện công tác tuyển sinh của phòng Giáo dục Đào tạo Thị xã Hoài Nhơn năm học 2021-2022.

         Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của trường MN Hoài Thanh Tây.

         Nay trường Mầm non Hoài Thanh Tây thông báo công tác tuyển sinh như sau:

         1. Đối tượng thu nhận: Trẻ em trong độ tuổi Mẫu giáo từ 3->5 tuổi (tức là trẻ sinh năm 2016; 2017; 2018) và trẻ Nhà trẻ sinh năm 2019 (nhóm trẻ lớn từ 25 đến 36 tháng tuổi).

        2. Thủ tục thu nhận gồm có: 1 bản sao giấy khai sinh (bản gốc phô tô công chứng); 1 sổ Hộ khẩu photo và 1 bộ Hồ sơ gửi trẻ (mang khai sinh, Sổ hộ khẩu chính để đối chiếu)

        3. Thời gian tuyển sinh:

        Tổ chức tuyển sinh và thu nhận trẻ, các buổi sáng ngày 16,17,18 tháng 6 năm 2021

        4. Địa điểm: Phụ huynh đăng ký trực tuyến trên trang web của trường, nếu phụ huynh không đăng ký được thì đến các điểm trường để đăng ký. Chú ý đảm bảo các điều kiện phòng chống covid-19

        4.1. Điểm trường chính Tài Lương III thu nhận Hồ sơ trẻ như sau:

        - Thu nhận Hồ sơ Nhóm trẻ sinh năm 2019 (trẻ 25->36 tháng) 30 trẻ toàn Phường.

        - Thu nhận Hồ sơ trẻ Mẫu giáo 3-4 tuổi (sinh năm 2017, 2018) khu phố Tài Lương 1, Tài Lương 2, Tài Lương 3, Tài Lương 4. 

        - Thu nhận Hồ sơ Trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi các khu phố Tài Lương 1, Tài Lương 2, Tài Lương 3, Tài Lương 4, Ngọc An Trung, Ngọc An Đông; Ngọc An Tây; Ngọc Sơn Bắc. Ngọc Sơn Nam.

       4.2. Điểm lẻ khu phố Bình Phú: (liên hệ điện thoại 0978742604 - 0365459854)

       Thu nhận Hồ sơ trẻ 3->5 tuổi (trẻ sinh năm 2016, 2017, 2018).

       4.3. Điểm lẻ khu phố Ngọc An Tây: (liên hệ điện thoại 0397993207 - 0357899305)

       Thu nhận Hồ sơ trẻ 3->4 tuổi (trẻ sinh năm 2017, 2018).

       4.4. Điểm lẻ khu phố Ngọc An Trung: (liên hệ điện thoại 0986359572 - 0966006130)

       Thu nhận Hồ sơ trẻ 3-4 tuổi (trẻ sinh năm 2017, 2018).

       4.5. Điểm lẻ khu phố Ngọc Sơn Bắc: (liên hệ điện thoại 0366418351 - 0397993207)

       Thu nhận Hồ sơ trẻ 3-4 tuổi (trẻ sinh năm 2017, 2018).

       Nhận được thông báo này, mong quý bậc cha, mẹ có con trong độ tuổi nêu trên thực hiện đúng những quy định đã thông báo.

    Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

    - UBND phường Hoài Thanh Tây (báo cáo);

    - Đài TT (thông báo);

    - 10 khu phố (thông báo);

    - Lưu: VT                                                                                                                  Nguyễn Thị Thạo